Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. De facturen moeten contant, netto en zonder kortingen betaald worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.
  Indien de Opdrachtgever een "consument" is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan zal door de Aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:
  1. een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument;
  2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
   • Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
   • Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
   • Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.
 2. Elk protest tegen de factuur of tegen de uitgevoerde werken of geleverde zaken, moet op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum, per aangetekende brief medegedeeld worden.
  Dit schrijven dient naar de Ommegang West 1 8840 Westrozebeke gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Na deze termijn erkent de klant zowel de factuur, de werken als de leveringen te aanvaarden.
 3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.
 4. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
  De verwerkingsverantwoordelijke is Debatop nv Ommegang West 1 8840 Westrozebeke. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
  De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
  De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
  Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.